Stichting Salamo

STICHTING SALAMO

Biedt humanitaire hulp aan de armsten in Macedonië

 

JAAR REKENING 2016               

Kosten Noodhulp:

Humanitaire hulp                              9240

Brandhout   project                           1920

Huisvestingskosten                           2469

Assurrantiën & admininstr.               219

Reis- verblijfkosten                             402

Bankkosten                                             186

Kringloopwinkel kst+omzet          6125      22100

Giften - donaties                                                   6541

Saldo                                                        8080  

TOTAAL                                                28.641     28.641

 

JAAR REKENING 2015               

Kosten Noodhulp:

Voedsel/brandhout                          5518

Huur opslag   container                    650

Autokosten Macedonia                     700

Levensonderhoud Macedonia        579

Medische ondersteuning                   150

Assurrantiën                                            81 

Multi Culturele avond PR                  117

Reis- verblijfkosten                             575

Bankkosten                                             136

Huisvestingskosten                             515

Kringloopwinkel kst+omzet         3644       7228

Giften - donaties                                                    9958

Saldo                                                        4521  

TOTAAL                                                 17.186     17.186

 

JAAR REKENING 2014               

Kosten Noodhulp:                                    

Voedsel/brandhout/medisch     12480

Huur opslag   container                    1633

Vracht-transportkosten                   3102

Public relations                                        92

Reiskosten                                               920

Bankkosten                                               113

Kantoor Drukwerk                               200

Giften - donaties                                                  18.763

Saldo                                                            223  

TOTAAL                                                 18.763     18.763

 

 

JAAR REKENING 2013

Kosten Noodhulp:       €                             

Voedsel/brandhout/medisch      9690

Huur opslag                                         2512

Vrachtkosten                                       1348

Public relations                                      512

Reiskosten                                              470

Bankkosten                                             105

Kantoor Drukwerk                              390

Giften - donaties                                               15.035

Saldo                                                                8  

TOTAAL                                                15.035   15.035

 

JAAR REKENING  2012

Noodhulp  :   €                     7625

Huur Opslag:                       2008

Vrachtkosten:                         250

Reis/verblijfkosten:          1050

Bankkosten:                              34

Drukwerk:                                 98

Giften-donaties :                               11.732   

Saldo                                          667  

TOT .                                      11.732   11.732

 

JAAR REKENING  2011: 

Noodhulp :                                  370 

Oprichtingskosten:                  412

Kantoorkosten:                            32

Drukwerk :                                     66

Giften - donaties                                    1.880

Saldo                                            1000

TOT .                                           1.880     1.880

 

 

 

 

BELEIDSPLAN 

Voorwoord: 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Salamo. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de financiën. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling. 

Inleiding 

Stichting Salamo is in 2011 opgericht ter ondersteuning van het werk van Klara Manceva.  De steunstichting verzorgt de fondsenwerving in Nederland en het beheer en beschikbaar stellen van de gelden en goederen.  Stichting Salamo draait in Nederland uitsluitend op een team van vrijwilligers, dat samen met het bestuur vele draagvlakversterkende activiteiten uitvoert. 

Kernprincipes en uitgangspunten Stichting Salamo. 

Doelstelling: 

Het bieden van humanitaire hulp aan mensen in nood. 

De Stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken vanuit de visie van het Evangelie van Jezus Christus. 

      De stichting vormt haar vermogen door: 

      1. subsidies en donaties: en 

      2. schenkingen, erfstellingen en legaten; alsmede 

      3. alle andere verkrijgingen en baten. 

Over de bestedingen informeren we onze donateurs door middel van publicaties op onze website en een persoonlijke bedankbrief. 

 

Werkzaamheden  

Werven van donateurs, giften en goederen ten behoeve van het werk van Klara Manceva in Macedonië. 

Opheffen Stichting 

Indien Klara Manceva niet meer in staat is om haar werk voort te zetten, zal de stichting zichzelf opheffen. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. 

Beleid 

Werving van gelden 

De stichting is verantwoordelijk voor de werving van fondsen en goederen die nodig zijn voor  de werkzaamheden van Klara Manceva in Macedonië. Daarbij gelden de volgende gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten: De fondsenbehoefte van Klara Manceva en de wervingscapaciteit moeten met elkaar in overeenstemming zijn. De Stichting is volledig transparant. Klara Manceva legt aan de stichting verantwoording af over de gebruikte gelden en verstrekte goederen. Deze verantwoording is voor alle donateurs en belangstellenden in te zien  

via de jaarrekening op de website van de Stichting.  

De geworven gelden en goederen zijn afkomstig van particuliere sponsors (eenmalig of periodiek), kerken, scholen, verenigingen en bedrijven.   

Besteding van gelden 

Aanwezige fondsen en reserves worden, conform de statutaire doelstelling besteed aan de uitvoering van het werk van Klara Manceva. Jaarlijks evalueert de stichting het werk van Klara Manceva in haar jaarvergadering. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de relatie met stichting en de donateurs.  

Vermogen 

 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door sponsorbijdragen en giften. Het verkregen vermogen wordt uitsluitend ingezet voor binnen de doelstelling passende werkzaamheden in Macedonie Na afloop van een (afgesloten) boekjaar wordt door de penningmeester jaarstukken opgemaakt (incl. balans en resultaatrekening; in te zien op de website), waarmee rekening en verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan het bestuur. 

 

Beschikken over het vermogen 

Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur  

(Bron: oprichtingsakte/statuten)  

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden en is statutair vastgesteld. Het bestuur bestaat uit Klara Manceva, voorzitter van de stichting. Secretaris is Gerard van Doodewaard. Panc van Duikeren is penningmeester. Het bestuur kiest uit zijn midden minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  

Omschrijving van de uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur 

Samenvatting/praktische invulling:  

Per activiteit of project wordt een begroting opgesteld. Wanneer te weinig liquide middelen beschikbaar zijn, vindt aanvullende werving van incidentele giften plaats t.b.v. de specifieke activiteit of het specifieke project. 

Onderdeel van de jaarstukken vormen balans, staat van baten en lasten, welke uiteindelijk uitmonden in het jaarverslag (feitelijk externe verantwoording).  

Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform doelstelling 

Hiervoor verwijst de Stichting naar de website van de stichting. 

Beheer 

Beheer van het vermogen 

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboeking kosten, inschrijving kamer van koophandel, onkosten nieuwsbrieven en website beheer.  

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. 

 

Beschrijving administratieve organisatie 

Samenvatting/operationele invulling: 

De verantwoording voor de Financiële werkzaamheden van de stichting ligt bij de penningmeester van. Alle Financiële werkzaamheden  worden gecontroleerd en verwerkt door de penningmeester van de stichting. De Financiële werkzaamheden omvatten o.a.:   

alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het voeren van de Financiële administratie  

het onderhouden van contacten met Financiële instellingen (o.a. belastingdienst en ANBI). 

 het samenstellen van de jaarrekening 

De voorzitter van de stichting beheert de bankrekeningen en onderhoudt het contact met de bankinstelling 

 

BELONINGSBELEID

Directeur: 

Het bestuur van Stichting Salamo heeft geen betaalde werknemer(s) in dienst. 

 

Het bestuur: 

Het bestuur van de stichting werkt geheel vrijwillig. Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren bij de penningmeester van de stichting. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de gemaakte kosten te overhandigen. 

 

Vrijwilligers:

De vrijwilligers van de stichting ontvangen geen vergoeding. Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren bij de penningmeester van de stichting. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de gemaakte kosten te overhandigen.