info@makpremium.com

ANBI verantwoording

Biedt humanitaire hulp aan mensen in nood!

BELEIDSPLAN 

Voorwoord: 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Salamo. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de financiën. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling. 

Stichting Salamo is in 2011 opgericht ter ondersteuning van het werk van Klara Manceva. De steunstichting verzorgt de fondsenwerving in Nederland en het beheer en beschikbaar stellen van de gelden en goederen. Stichting Salamo opereert in Nederland uitsluitend op een team van vrijwilligers, dat samen met het bestuur vele draagvlakversterkende activiteiten uitvoert. 

Kernprincipes en uitgangspunten Stichting Salamo. 

De doelstelling van Stichting Salamo is het bieden van humanitaire hulp aan mensen in nood. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken vanuit de visie vanuit het Christelijke geloof.

De stichting vormt haar vermogen door: 

  1. Subsidies en donaties
  2. Schenkingen, erfstellingen en legaten     
  3. Alle andere opbrengsten en baten. 

Over de bestedingen

Stichting Salamo informeert haar donateurs door middel van publicaties op onze website en een persoonlijke bedankbrief. 

Werkzaamheden  

Werven van donateurs, giften en goederen ten behoeve van het werk van Klara Manceva Kasapov in Macedonië. 

Opheffing van de stichting 

Indien Klara Manceva Kasapov niet meer in staat is om haar werk voort te zetten, zal de stichting zichzelf opheffen. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. 

Beleid 

De stichting is verantwoordelijk voor de werving van fondsen en goederen die nodig zijn voor de werkzaamheden van Klara Manceva Kasapov in Macedonië. Daarbij gelden de volgende gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten: De fondsenbehoefte van Klara Manceva Kasapov en de wervingscapaciteit moeten met elkaar in overeenstemming zijn. De Stichting is volledig transparant. Klara Manceva Kasapov legt aan de stichting verantwoording af over de gebruikte gelden en verstrekte goederen. Deze verantwoording is voor alle donateurs en belangstellenden in te zien via de jaarrekening op de website van de stichting. De geworven opbrengsten en goederen zijn afkomstig van particuliere sponsors (eenmalig of periodiek), kerken, scholen, verenigingen en bedrijven.   

Besteding van opbrengsten 

Aanwezige fondsen en reserves worden, conform de statutaire doelstelling besteed aan de uitvoering van het werk van Klara Manceva. Jaarlijks evalueert de stichting het werk van Klara Manceva in haar jaarvergadering. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de relatie met stichting en de donateurs.  

Vermogen 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door sponsorbijdragen en giften. Het verkregen vermogen wordt uitsluitend ingezet voor binnen de doelstelling passende werkzaamheden in Macedonië. Na afloop van een (afgesloten) boekjaar wordt door de penningmeester jaarstukken opgemaakt (incl. balans en resultaatrekening; in te zien op de website), waarmee rekening en verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan het bestuur. 

Beschikken over het vermogen 

Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur. (Bron: oprichtingsakte/statuten)  

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat in het heden (voorlopig) alleen uit Klara Kasapov Manceva, welke de voorzitter en oprichtster is van de stichting.

Het bestuur en de vrijwilligers

Het bestuur en de vrijwilligers van de stichting werken geheel vrijwillig en ontvangen geen vergoeding. Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting kan men na overleg met het bestuur declareren bij de stichting. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de gemaakte kosten te overhandigen. 

Beschrijving administratieve organisatie

De verantwoording voor de financiële werkzaamheden van de stichting ligt bij de penningmeester van de stichting. Alle financiële werkzaamheden worden gecontroleerd en verwerkt door de haar.

De financiële werkzaamheden omvatten o.a.:

  • Alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het voeren van de Financiële administratie.
  • Het onderhouden van contacten met financiële instellingen (o.a. belastingdienst en ANBI).
  • Het samenstellen van de jaarrekening 

De voorzitter van de stichting beheert de bankrekeningen en onderhoudt het contact met de bankinstelling.

Samenvatting/praktische invulling:  

Per activiteit of project wordt een begroting opgesteld. Wanneer te weinig liquide middelen beschikbaar zijn, vindt aanvullende werving van incidentele giften plaats t.b.v. de specifieke activiteit of het specifieke project. Onderdeel van de jaarstukken vormen balans, staat van baten en lasten, welke uiteindelijk uitmonden in het jaarverslag (feitelijk externe verantwoording).

Voor een cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform doelstelling verwijst de stichting naar de website.

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboeking kosten, inschrijving kamer van koophandel, onkosten nieuwsbrieven en website beheer.  

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. 

Hier onder zijn de jaarrekeningen van Stichting Salamo te vinden. De bedragen zijn in euro’s.

Wat betreft het verslag van de uitgeoefende activiteiten over het jaar 2019, zijn de financiële middelen onder de kap van medische projecten uitgedeeld aan particulieren in Macedonië. Hierbij werden er rekeningen betaald met betrekking tot: doktersbezoeken (fysiotherapie en poliklinisch) en medische benodigde behandelingen, zoals medicatie, controles en (kleine) medische ingrepen. Overige administratieve kosten zijn te vinden in de jaar rekening van 2019, welke onder is te zien.

Jaar rekening 2020
InkomstenKosten
Giften/donaties360Voedsel donatie307.79
Bankkosten124.15
Totaal360Totaal431.94
Saldo-71.94
Jaar rekening 2019
InkomstenKosten
Giften/donaties922Medische hulp projecten2435
Huisvestingskosten92.15
Assurrantiën & administr.42.35
Reis-verblijfkosten150
Bankkosten171.79
Totaal922Totaal2891.29
Saldo-1969.29
Jaar rekening 2018
InkomstenKosten
Kringloopwinkel omzet 6896Humanitaire hulp in Macedonië6950
Giften/donaties600Verblijf- en reiskosten450
Container verkoop600Donaties in NL360
Huisvestingskosten2100
Assurrantiën & administr.203.69
Bankkosten153.26
Kringloopwinkel kosten75
Totaal8096Totaal10291.95
Saldo-2195.95
Jaar rekening 2017
InkomstenKosten
Kringloopwinkel omzet 7720.66Medische hulp projecten4885
Giften/donaties2915.1Donaties in NL1250
Humanitaire hulp in Macedonië9300
Huisvestingskosten2100
Container verhuizing400
Assurrantiën & administr.435.31
Reis-verblijfkosten675
Bankkosten311.24
Vergoeding994.66
Kringloopwinkel kosten14.61
Totaal10635.76Totaal20365.82
Saldo-9730.06
Jaar rekening 2016
InkomstenKosten
Kringloopwinkel omzet22100Humanitaire hulp9240
Giften/donaties6541Brandhout project1920
Huisvestingskosten2469
Assurrantiën & administr. 219
Reis-verblijfkosten402
Bankkosten186
Kringloopwinkel kosten6125
Totaal28641Totaal20561
Saldo8080
Jaar rekening 2015
InkomstenKosten
Kringloopwinkel omzet7228Humanitaire hulp5518
Giften/donaties9958Huur opslag container650
Autokosten Macedonië700
Levensonderhoud in Macedonië579
Medische ondersteuning150
Assurrantiën81
Reis- en verblijfkosten575
Huisvestingskosten515
Bankkosten136
Multi culturele avond PR117
Kringloopwinkel kosten3644
Totaal17186Totaal12665
Saldo4521
Jaar rekening 2014
InkomstenKosten
Giften/donaties18763Humanitaire hulp12480
Huur opslag container1633
Vracht-transportkosten3102
Public relations92
Reis- en verblijfkosten 920
Bankkosten113
Kantoor drukwerk200
Totaal18763Totaal18540
Saldo223
Jaar rekening 2013
InkomstenKosten
Giften/donaties15035Humanitaire hulp9690
Huur opslag container2512
Vracht-transportkosten1348
Public relations512
Reis- en verblijfkosten 470
Bankkosten105
Kantoor drukwerk390
Totaal15035Totaal15027
Saldo8
Jaar rekening 2012
InkomstenKosten
Giften/donaties11732Humanitaire hulp7625
Huur opslag container2008
Vracht-transportkosten250
Public relations512
Reis- en verblijfkosten 1050
Bankkosten34
Kantoor drukwerk98
Totaal11732Totaal11577
Saldo155
Jaar rekening 2011
InkomstenKosten
Giften/donaties1880Humanitaire hulp370
Oprichting412
Kantoorkosten32
Drukwerk66
Totaal1880Totaal880
Saldo1000