ANBI verantwoording

Biedt humanitaire hulp aan mensen in nood!

JAAR REKENING 2016
              €

Kosten Noodhulp:

Humanitaire hulp
                     
       9240

Brandhout  
project                    
      1920

Huisvestingskosten
                     
    2469

Assurrantiën &
admininstr.               219

Reis- verblijfkosten
                     
      402

Bankkosten  
                     
                    186

Kringloopwinkel
kst+omzet          6125      22100

Giften – donaties
                     
                     
      6541

Saldo    
                     
                     
       8080  

TOTAAL    
                     
                   
 28.641     28.641

JAAR REKENING 2015
              €

Kosten Noodhulp:

Voedsel/brandhout
                     
   5518

Huur opslag  
container                  
 650

Autokosten Macedonia
                    700

Levensonderhoud
Macedonia        579

Medische ondersteuning
                  150

Assurrantiën  
                     
                   81 

Multi Culturele avond
PR                  117

Reis- verblijfkosten
                     
      575

Bankkosten  
                     
                    136

Huisvestingskosten
                     
      515

Kringloopwinkel
kst+omzet         3644       7228

Giften – donaties
                     
                     
       9958

Saldo    
                     
                     
       4521  

TOTAAL    
                     
                     
17.186     17.186

JAAR REKENING 2014
              €

Kosten Noodhulp:
                     
             

Voedsel/brandhout/medisch
    12480

Huur opslag  
container                  
 1633

Vracht-transportkosten
                  3102

Public relations
                     
                 92

Reiskosten  
                     
                     
920

Bankkosten  
                     
                     
113

Kantoor Drukwerk
                     
        200

Giften – donaties
                     
                     
     18.763

Saldo    
                     
                     
           223  

TOTAAL    
                     
                     
18.763     18.763

JAAR REKENING 2013

Kosten Noodhulp:
      €                
            

Voedsel/brandhout/medisch
     9690

Huur opslag  
                     
                2512

Vrachtkosten  
                     
              1348

Public relations
                     
               512

Reiskosten  
                     
                     470

Bankkosten  
                     
                    105

Kantoor Drukwerk
                     
       390

Giften – donaties
                     
                     
  15.035

Saldo    
                     
                     
               8  

TOTAAL    
                     
                   
 15.035   15.035

JAAR REKENING  2012

Noodhulp  :
  €                    
7625

Huur Opslag:  
                    2008

Vrachtkosten:  
                     
250

Reis/verblijfkosten:
         1050

Bankkosten:  
                     
     34

Drukwerk:  
                     
        98

Giften-donaties :
                     
        11.732   

Saldo    
                     
               667  

TOT .    
                     
           11.732   11.732

JAAR REKENING
 2011: 

Noodhulp :  
                     
         370 

Oprichtingskosten:
                 412

Kantoorkosten:  
                     
   32

Drukwerk :  
                     
            66

Giften – donaties
                     
             1.880

Saldo    
                     
                 1000

TOT .    
                     
                1.880    
1.880

BELEIDSPLAN 

Voorwoord: 

Voor u ligt het
beleidsplan van Stichting Salamo. Het plan omvat een overzicht van de
doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van
de financiën. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling. 

Inleiding 

Stichting Salamo is in
2011 opgericht ter ondersteuning van het werk van Klara Manceva.  De
steunstichting verzorgt de fondsenwerving in Nederland en het beheer en
beschikbaar stellen van de gelden en goederen.  Stichting Salamo draait in
Nederland uitsluitend op een team van vrijwilligers, dat samen met het bestuur
vele draagvlakversterkende activiteiten uitvoert. 

Kernprincipes en
uitgangspunten Stichting Salamo. 

Doelstelling: 

Het bieden van
humanitaire hulp aan mensen in nood. 

De Stichting tracht
haar doel ondermeer te bereiken vanuit de visie van het Evangelie van Jezus
Christus. 

     
De stichting vormt haar vermogen door: 

     
1. subsidies en donaties: en 

     
2. schenkingen, erfstellingen en legaten; alsmede 

     
3. alle andere verkrijgingen en baten. 

Over de bestedingen
informeren we onze donateurs door middel van publicaties op onze website en een
persoonlijke bedankbrief. 

Werkzaamheden  

Werven van donateurs,
giften en goederen ten behoeve van het werk van Klara Manceva in
Macedonië. 

Opheffen
Stichting 

Indien Klara Manceva
niet meer in staat is om haar werk voort te zetten, zal de stichting zichzelf
opheffen. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel
mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting. 

Beleid 

Werving van
gelden 

De stichting is
verantwoordelijk voor de werving van fondsen en goederen die nodig zijn voor
 de werkzaamheden van Klara Manceva in Macedonië. Daarbij gelden de
volgende gemeenschappelijke beleidsuitgangspunten: De fondsenbehoefte van Klara
Manceva en de wervingscapaciteit moeten met elkaar in overeenstemming zijn. De
Stichting is volledig transparant. Klara Manceva legt aan de stichting
verantwoording af over de gebruikte gelden en verstrekte goederen. Deze
verantwoording is voor alle donateurs en belangstellenden in te zien  

via de jaarrekening op
de website van de Stichting.  

De geworven gelden en
goederen zijn afkomstig van particuliere sponsors (eenmalig of periodiek),
kerken, scholen, verenigingen en bedrijven.   

Besteding van
gelden 

Aanwezige fondsen en
reserves worden, conform de statutaire doelstelling besteed aan de uitvoering
van het werk van Klara Manceva. Jaarlijks evalueert de stichting het werk van
Klara Manceva in haar jaarvergadering. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is
de relatie met stichting en de donateurs.  

Vermogen 

Het vermogen van de
stichting wordt gevormd door sponsorbijdragen en giften. Het verkregen vermogen
wordt uitsluitend ingezet voor binnen de doelstelling passende werkzaamheden in
Macedonie Na afloop van een (afgesloten) boekjaar wordt door de penningmeester
jaarstukken opgemaakt (incl. balans en resultaatrekening; in te zien op de
website), waarmee rekening en verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan het
bestuur. 

Beschikken over het
vermogen 

Beschrijving van de
taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur  

(Bron:
oprichtingsakte/statuten)  

Bestuur 

Het bestuur van de
stichting bestaat uit drie leden en is statutair vastgesteld. Het bestuur
bestaat uit Klara Manceva, voorzitter van de stichting. Secretaris is Gerard
van Doodewaard. Panc van Duikeren is penningmeester. Het bestuur kiest uit zijn
midden minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.  

Omschrijving van de
uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur 

Samenvatting/praktische
invulling:  

Per activiteit of
project wordt een begroting opgesteld. Wanneer te weinig liquide middelen
beschikbaar zijn, vindt aanvullende werving van incidentele giften plaats
t.b.v. de specifieke activiteit of het specifieke project. 

Onderdeel van de
jaarstukken vormen balans, staat van baten en lasten, welke uiteindelijk
uitmonden in het jaarverslag (feitelijk externe verantwoording).  

Cijfermatig overzicht
van de uitkeringen conform doelstelling 

Hiervoor verwijst de
Stichting naar de website van de stichting. 

Beheer 

Beheer van het
vermogen 

Het jaarlijks geworven
vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten zijn
minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en
overboeking kosten, inschrijving kamer van koophandel, onkosten nieuwsbrieven
en website beheer.  

Alle opbrengsten en
kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking
hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het
boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. 

Beschrijving
administratieve organisatie 

Samenvatting/operationele
invulling: 

De verantwoording voor
de Financiële werkzaamheden van de stichting ligt bij de penningmeester van.
Alle Financiële werkzaamheden  worden gecontroleerd en verwerkt door de
penningmeester van de stichting. De Financiële werkzaamheden omvatten o.a.:
  

alle voorkomende
werkzaamheden t.b.v. het voeren van de Financiële administratie  

het onderhouden van
contacten met Financiële instellingen (o.a. belastingdienst en ANBI). 

 het samenstellen
van de jaarrekening 

De voorzitter van de
stichting beheert de bankrekeningen en onderhoudt het contact met de
bankinstelling 

BELONINGSBELEID

Directeur: 

Het bestuur van
Stichting Salamo heeft geen betaalde werknemer(s) in dienst. 

Het
bestuur: 

Het bestuur van de
stichting werkt geheel vrijwillig. Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting
kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren bij de penningmeester
van de stichting. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de gemaakte kosten
te overhandigen. 

Vrijwilligers:

De vrijwilligers van
de stichting ontvangen geen vergoeding. Gemaakte kosten ten behoeve van de stichting
kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren bij de penningmeester
van de stichting. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de gemaakte kosten
te overhandigen.